Col·lecció Josep Suñol 1915 – 1995

Col·lecció Josep Suñol

1915 – 1995

21.05.2007 - 05.01.2008

A l’hora de pensar en el format expositiu d’una col·lecció, apareixen sempre les opcions més habituals: el recorregut seqüencial o l’agrupació per tendències artístiques. Si bé és cert que la temporalitat històrica desencadena una narració més o menys lògica, també queda corroborat que la història no és exactament lineal.

Interferències, coincidències, trencaments, confrontacions, etc… són fenòmens que actuen, per simpatia o rebuig, en trams relativament curts de la història, provocant manifestacions artístiques de molt variades aportacions.

A partir d’aquesta observació, es decidí articular un discurs on estiguessin presents aquestes “partícules conceptuals”, tot i que es manifestessin certs desfasaments temporals. Així doncs, l’eix de les visites pot ser cronològic però amb uns talls o falques d’artistes convidats, que incideixen puntualment en l’ordre sistemàtic abans esmentat, com a ingerència subtil.

Articles de premsa

Compartir